ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างเรื่อง : ซื้อพร้อมติดตั้งระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ จำนวน 3 ระบบ

ข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วันที่สินสุดประกาศ
30 เมษายน 2018
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
กธ.ธก.
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ (บาท)
26,630,000.00
เอกสารประกอบ

การกำหนดราคากลาง

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่
26 ตุลาคม 2017
เป็นเงิน (บาท)
26,526,500.00
เอกสารประกอบตารางราคากลาง
รายชื่อพนักงาน(ผู้รับผิดชอบ)
1.) คุณ กิตติ เนตรสขาวัฒน์

รายละเอียดสำหรับติดต่อ

กำหนดรับเอกสารระหว่างวันที่
08-02-2018 ถึง 27-02-2018
กำหนดยื่นซอง
28-02-2018/
เบอร์ติดต่อ
02-2285-9323