เรื่อง : ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 รายการ
วันที่ประกาศผล
17 กุมภาพันธ์ 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอถูกต้องตรงตามข้อกำหนด