ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างเรื่อง : จ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารหอบังคับการบินและส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ณ หอบังคับการบินตรัง จังหวัดตรัง ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี

ข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกวดราคา
วันที่สินสุดประกาศ
21 กุมภาพันธ์ 2020
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
กพ.บท.
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ (บาท)
810,960.00
เอกสารประกอบ

การกำหนดราคากลาง

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่
27 ธันวาคม 2019
เป็นเงิน (บาท)
781,769.20
เอกสารประกอบตารางราคากลาง
รายชื่อพนักงาน(ผู้รับผิดชอบ)
1.) คุณ นุชนาถ ฮ้อเจริญ
2.) คุณ สุจิตรา หวังวโรดม

รายละเอียดสำหรับติดต่อ

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
ตามประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา
กำหนดรับเอกสารระหว่างวันที่
21-01-2020 ถึง 05-02-2020
กำหนดยื่นซอง
06-02-2020
สนใจติดต่อ
อำนวยการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 102 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ
0-2285-9720 , 0-2287-8345