ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างเรื่อง : ระบบ Backbone Multiplexer และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้ง ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ภูเก็ต และอุดรธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
E-AUCTION
วันที่สินสุดประกาศ
31 พฤษภาคม 2016
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
กพ.บท.
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ (บาท)
35,828,930.00
เอกสารประกอบ

การกำหนดราคากลาง

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่
28 กันยายน 2015
เป็นเงิน (บาท)
35,265,992.00
เอกสารประกอบตารางราคากลาง
รายชื่อพนักงาน(ผู้รับผิดชอบ)
1.) คุณ นภดล ชุมศรี
2.) คุณ กิตติศักดิ์ สงวนพงศ์
3.) คุณ กิตติพงษ์ ปลื้มจิตร
4.) คุณ รัฐกร เลิศไกร
5.) คุณ ณัฐกร ศิริพูลศฤงฆ์
6.) คุณ ครรชิต โห่อวยชัย

รายละเอียดสำหรับติดต่อ

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
ตามเอกสารแนบ
กำหนดยื่นซอง
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ กองการพัสดุ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการ
สนใจติดต่อ
อำนวยการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 102 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ
022859336