วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ประเทศไทยมีระบบบริการการเดินอากาศที่มีศักยภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นไปตามมาตรฐานและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการบินของโลกปัจจุบัน ลดข้อจำกัดและอุปสรรคในการดำเนินการในปัจจุบันและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลลัพธ์ของโครงการ

  1. เพิ่มขีดความสามารถรองรับจำนวนเที่ยวบินที่มีปริมาณมากขึ้น
  2. เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการให้บริการการเดินอากาศ
  3. เพิ่มบทบาทในการเป็นศูนย์กลางทางการบินและการเดินอากาศในภูมิภาค

รายละเอียดการดำเนินโครงการ

1. ด้านระบบ/อุปกรณ์

เป็นการจัดหาระบบควบคุมจราจรทางอากาศระบบใหม่ ที่จะติดตั้งใช้งานทดแทนระบบควบคุมจราจรทางอากาศระบบปัจจุบัน เพื่อให้สามารถให้บริการการควบคุมจราจรทางอากาศครอบคลุมพื้นที่การให้บริการทั่วทั้งประเทศทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และหอบังคับการบินต่างๆ โดยในโครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบจะประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้
1. 1 Main Operation System (MOPS)
เป็นระบบหลักในการควบคุมจราจรทางอากาศสาหรับ Area Control Service และ Approach Control Service ติดตั้งใช้งาน ณ สานักงานใหญ่ทุ่งมหาเมฆ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ และ ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต ซึ่งระบบได้รับการออกแบบให้มีชุดอุปกรณ์ Main และ Standby เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

1.2 Contingency and Training System (CON/TRA)
เป็นระบบสำหรับฝึกอบรม (Training) สำหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ และวิศวกร ติดตั้งใช้งาน ณ สำนักงานใหญ่ทุ่งมหาเมฆ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ และ ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต และใช้เป็นระบบสำรองในกรณีฉุกเฉินเมื่อระบบหลักเกิดขัดข้อง

1.3 Local Tower System (LTS) และ Remote Tower System (RTS)
เป็นระบบการแสดงผลข้อมูลจราจรทางอากาศและข้อมูลแผนการบินสำหรับหอบังคับการบินต่างๆ

1.4 Independent Backup System (IBS)
เป็นระบบควบคุมจราจรทางอากาศสำรองขั้นสุดท้าย ที่สามารถรองรับเหตุไม่คาดฝัน หรือเหตุภัยพิบัติต่างๆ ได้ โดยเฉพาะกรณีที่ระบบ MOPS และ CON/TRA ไม่สามารถใช้งานได้ทั้งคู่สำหรับระบบสนับสนุนการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ เช่น ระบบติดตามอากาศยาน (Surveillance System) ระบบการสื่อสารด้วยเสียง (Voice Communication System) ระบบข้อมูลการบินและอื่นๆ ที่จำเป็นจะถูกเชื่อมโยงสัญญาณเข้ามาสู่ระบบหลักเพื่อการใช้งานและให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศในอนาคต โดยการดำเนินโครงการย่อยต่างๆ จะสอดคล้องกับแผนดำเนินการโครงการนี้


2. ด้านบุคลากร

ได้มีการวางแผนการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร โดยจะมีการจัดฝึกอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบ ซึ่งประกอบด้วยพนักงาน 2 กลุ่มคือ

2.1 การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านปฏิบัติการ 
ประกอบด้วยการฝึกอบรมในหลักสูตรต่อไปนี้
- Human Machine Interface Training
- Operational Procedure Training
2.2 การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรม
ประกอบด้วยการฝึกอบรมในหลักสูตรต่อไปนี้
- Local Maintenance Training for ATM System
- Local Maintenance Training for VCCS/VRS System

นอกจากนี้ ในระหว่างช่วงการฝึกอบรมต่างๆ จนกระทั่งก่อนถึงระยะของการถ่ายโอนระบบ ก็จะมีการสำรวจความพร้อมในการปฏิบัติงานกับระบบ (Operational Readiness Survey) ซึ่งได้มีการว่าจ้างผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำแบบสำรวจ เก็บข้อมูล รวมทั้งวิเคราะห์ผลการสำรวจ เพื่อใช้เป็นข้อมูลปัจจัยในการพัฒนาบุคลากรและวางแผนการเปลี่ยนถ่ายระบบ


3. ด้านกระบวนการ

ได้มีการศึกษาและออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (Standard OperatingProcedures) สำหรับการควบคุมจราจรทางอากาศด้วยระบบใหม่ และได้มีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเพื่อทำการประเมินด้านความปลอดภัย (Safety Case) โดยจะมีการประสานงานและนำส่งข้อมูลต่างๆให้กรมการบินพลเรือนเพื่อพิจารณาเป็นระยะๆ รวมทั้งขอความเห็นชอบในการเปิดให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศด้วยระบบใหม่ต่อไป