• ภาพ bobcat
  • ภาพ bobcat
ระบบบริหารสภาพคล่องจราจรทางอากาศผ่านอ่าวเบงกอล (Bay of Bengal Cooperative Air Traffic Flow Management System : BOBCAT) ช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการจัดการจราจรทางอากาศของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านน่านฟ้าของประเทศอัฟกานิสถาน (Kabul Flight Information Region : Kabul FIR) ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ในทวีปยุโรป

Click เข้าใช้งานระบบ