aerothai

วิทยุการบินฯ เตรียมวางระบบ Backup จราจรทางอากาศ เสริมความปลอดภัยทั่วประเทศ

วิทยุการบินฯ เตรียมวางระบบบริหารจราจรทางอากาศสำรอง พร้อมเดินหน้าสร้างหอควบคุมการจราจรทางอากาศอู่ตะเภา และสร้างเส้นทางบินใหม่ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน...

Flight Movement Jul

วิทยุการบินฯ สรุปปริมาณเที่ยวบินที่ให้บริการจราจรทางอากาศในเดือนกรกฎาคม 2566

วิทยุการบินฯ สรุปปริมาณเที่ยวบินที่ให้บริการจราจรทางอากาศในเดือนกรกฎาคม 2566 โดยมีปริมาณเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น 63,945 เที่ยวบิน ประกอบด้วย เที่ยวบินระหว่างประเทศ 31,138 เที่ยวบิน เที่ยวบินภายในประเทศ...

ภารกิจ

วิทยุการบินฯ เดินหน้าพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจราจรทางอากาศรองรับเที่ยวบินเพิ่ม

วิทยุการบินฯ คาดการณ์ปริมาณเที่ยวบินเพิ่มต่อเนื่อง เตรียมมาตรการรองรับ พร้อมขับเคลื่อนโครงการสำคัญพัฒนาระบบการบริหารจราจรทางอากาศ รองรับการเติบโต ดร.ณพศิษฏ์  จักรพิทักษ์...

AEROTHAI1

วิทยุการบินฯ ขับเคลื่อนโครงการ Metroplex ปรับปรุงเส้นทางบินและออกแบบห้วงอากาศใหม่ เชื่อมต่อ 3 สนามบิน

วิทยุการบินฯ ดำเนินโครงการออกแบบและพัฒนาห้วงอากาศสำหรับสนามบินที่มีความซับซ้อนของการจราจรทางอากาศ หรือ Metroplex โดยระยะแรกได้วางแผนปรับปรุงเส้นทางบินและห้วงอากาศ เชื่อมต่อ 3 สนามบิน สุวรรณภูมิ-...

d1

การฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) ดอนเมือง

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 นายเถลิงศักดิ์ ผาทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเขตสนามบินกรุงเทพ เป็นประธานการฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)...

BCP1

วิทยุการบินฯ ซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานการฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)...

Flight Jun

วิทยุการบินฯ สรุปปริมาณเที่ยวบินที่ให้บริการในเดือนมิถุนายน 2566

วิทยุการบินฯ สรุปปริมาณเที่ยวบินที่ให้บริการในเดือนมิถุนายน 2566 รวม 59,418 เที่ยวบิน ประกอบด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศ 28,312 เที่ยวบิน ในประเทศ 24,481 เที่ยวบิน ผ่านน่านฟ้าและอื่นๆ 6,625 เที่ยวบิน

Nepal1

วิทยุการบินฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตร Aviation and Climate Change for Policy Makers และ หลักสูตร ATS Message Handling System ( AMHS)

วิทยุการบินฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตร Aviation and Climate Change for Policy Makers ให้กับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน Ministry of Infrastructure and Transport ประเทศภูฏาน และ หลักสูตร ATS Message Handling...

 training huahin

วิทยุการบินฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตร Air Traffic Communication Systems

วิทยุการบินฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตร Air Traffic Communication Systems ให้กับเจ้าหน้าที่กองการบินทหารเรือ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา จำนวน 5 คน ณ ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 19-30...

ฝึกอบรม1

วิทยุการบินฯ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร ATC Watch Supervisor Management

วิทยุการบินฯ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร ATC Watch Supervisor Management Training ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน National Civil Aviation  Authority of Nepal ประเทศเนปาล  ณ ห้องประชุม C...

Pages