• CEO
นายสมนึก  รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า “ปัจจุบันอุตสาหกรรมการบิน
ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการประเมินภาพรวมธุรกิจการบินและแนวโน้มปริมาณจราจรทางอากาศในอนาคต พบว่าธุรกิจการบิน
เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตและมีมูลค่าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัท Airbus ได้คาดการณ์ไว้ว่าในปี ค.ศ. ๒๐๑๗
-๒๐๓๖ หรือ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ หรืออีก ๒๐ ปีข้างหน้า ปริมาณจราจรทางอากาศทั่วโลกจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ
๔.๔ ต่อปี และจะเพิ่มขึ้น ๒ เท่า ทุก ๑๕ ปี โดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๕.๕ ต่อปี ซึ่งสูงกว่าทั้ง
ภูมิภาคยุโรป (ร้อยละ ๓.๓ ต่อปี) และอเมริกาเหนือ (ร้อยละ ๓.๔ ต่อปี) เนื่องจากการเปิดเสรีทางด้านการบิน ทำให้ปริมาณผู้โดยสาร
และการเชื่อมต่อการเดินทางเพิ่มขึ้น สำหรับประเทศไทย ในปี ๒๕๖๑ ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนสิงหาคม มีปริมาณเที่ยวบิน
จำนวน ๖๙๘,๒๘๓ เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ ๒,๘๗๔ เที่ยวบิน ทั้งนี้คาดว่าเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จะมีปริมาณเที่ยวบินมากกว่า ๑ ล้าน
เที่ยวบิน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘ เมื่อเทียบปี ๒๕๖๐ นายสมนึกฯ กอญ.บวท. กล่าวต่อว่า “จากการคาดการณ์การเติบโตของอุตสาหกรรม
การบินที่มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อไปในอนาคต บวท. จึงต้องมีความเตรียมพร้อมในด้านเทคโนโลยี ด้านบุคลากรเพื่อรองรับปริมาณเที่ยวบิน
ที่จะเพิ่มขึ้น สามารถให้บริการและบริหารจัดการจราจรทางอากาศ ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ พร้อมขับเคลื่อนศักยภาพ
การให้บริการการเดินอากาศของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยกำหนดกลยุทธ์ ๔ กลยุทธ์ ดังนี้
  ๑. การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการการเดินอากาศ
- มีเป้าหมายให้ บวท. มีศักยภาพเพียงพอในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศ โดยปรับปรุงโครงสร้างเส้นทางบินเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานพื้นที่ห้วงอากาศ เช่น กำหนดให้เส้นทางการบินทั้งหมดเป็น One-way Route  นอกจากนี้จะต้องประสาน
การใช้พื้นที่ห้วงอากาศร่วมกับหน่วยงานทางทหารเพื่อความยืดหยุ่นในการใช้พื้นที่ห้วงอากาศ (Flexible Use of Airspace: FUA)
ซึ่งจะส่งผลให้การใช้พื้นที่ห้วงอากาศมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งจะพัฒนาจัดระบบความคล่องตัวการจราจรทางอากาศ
โดยจัด Slot Time ที่เหมาะสมของแต่ละเที่ยวบินอย่างเป็นระบบ มีการกำหนดการบินเข้าและออกจากสนามบินที่เหมาะสม
(Collaborative Decision Making: CDM)  จึงจะช่วยให้การทำการบินมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ท่าอากาศยานต้นทางไปจนถึง
ท่าอากาศยานปลายทาง

๒. การเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการเติบโตอย่างยั่งยืน
- มีเป้าหมายให้บุคลากรมีค่านิยมที่ดี มีศักยภาพสูง มีความผูกพันองค์กร และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเสมอ
โดยมุ่งเน้นการสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ตอบสนองภารกิจหลัก คือ มีระบียบวินัย ใส่ใจวิธีปฏิบัติ ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
และมีหลักการ ทั้งนี้เชื่อว่าบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุภารกิจขององค์กร ซึ่งบุคลากรนอกจากจะต้อง
มีความรู้และความสามารถแล้วยังต้องนำความรู้ความสามารถนั้นไปใช้เพื่อตอบสนองภารกิจขององค์กรอีกด้วย     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ๓. การยกระดับการบริหารจัดการองค์กร
  - มีเป้าหมายให้บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง โดยดำเนินการจัดการระบบการทำงานด้วยระบบมาตรฐานคุณภาพ
และประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ในการปรับปรุงศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร
และการส่งมอบบริการที่มีประสิทธิภาพสูงให้กับผู้ใช้บริการ

๔. การบริหารการเปลี่ยนแปลงในระบบบริหารการจราจรทางอากาศ
  - มีเป้าหมายให้ บวท. ได้รับการยอมรับจากองค์การด้านการบิน ทั้งนี้ ICAO มีแผนการพัฒนา/ปรับปรุงมาตรฐานระบบการบริการ
จราจรทางอากาศอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการเดินอากาศในอนาคตซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
บวท. จึงต้องพัฒนาปรับปรุงศักยภาพด้านปฏิบัติการและด้านวิศวกรรมให้ได้ตามแผนการพัฒนาของ ICAO ทั้งแผนระดับภูมิภาค
(Regional Plan) และแผนโลก (Global Plan) รวมถึงแสวงหาพันธมิตรในการพัฒนาด้านบริการการเดินอากาศของภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก และภูมิภาคอาเซียน อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การเดินอากาศในภูมิภาคสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
มีประสิทธิภาพตลอดเส้นทางบิน