• รองรับเที่ยวบินปีใหม่
  • รองรับเที่ยวบินปีใหม่
  • รองรับเที่ยวบินปีใหม่
จากปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้นเฉลี่ยวันละ 2,609 เที่ยวบินต่อวัน ในปี  2560  และมีแนวโน้มที่ปริมาณเที่ยวบินจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2561 คาดว่าจะถึง 1 ล้านเที่ยวบิน
 
นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า  จากปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณเที่ยวบินในปี 2560 อยู่ที่ 950,661 เที่ยวบิน เฉลี่ย 2,609 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 5  แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ   ร้อยละ 48 ของเที่ยวบินทั้งหมด เที่ยวบินภายในประเทศร้อยละ 42 ของเที่ยวบินทั้งหมด และมีเที่ยวบินที่บินผ่าน     น่านฟ้าร้อยละ 10 ของเที่ยวบินทั้งหมด  โดยในปี 2561 คาดการณ์ปริมาณเที่ยวบินเพิ่มขึ้นร้อยละ 6-7  โดยคาดว่าจะมีปริมาณเที่ยวบินอยู่ที่ 1,007,700 เที่ยวบิน เฉลี่ย 2,760 เที่ยวบินต่อวัน  ซึ่งจะเห็นได้ว่าปริมาณเที่ยวบินมีอัตราแนวโน้มเติบโตขึ้นทุกปี ซึ่งในอีก 10 ปีข้างหน้า คือปี 2570 คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณเที่ยวบินเพิ่มขึ้นถึง 1.7 ล้านเที่ยวบินต่อปี
 
อย่างไรก็ตามวิทยุการบินฯ ได้เตรียมการเพื่อรองรับปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยพัฒนาระบบอุปกรณ์และเทคโนโลยีให้มีความทันสมัย เพื่อช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการการเดินอากาศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความสามารถในการรองรับการเติบโต พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลความต้องการอัตรากำลัง 10 ปีล่วงหน้า มีการปรับปรุงแผนการสรรหาในเชิงรุก เพื่อให้องค์กรเตรียมบุคลากรสำหรับรองรับในช่วงการเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยี และสนับสนุนเป้าหมายขององค์กรในระยะยาว ภายใต้บริบทที่วิทยุการบินฯ จะมีการนำเทคโนโลยีระบบใหม่มาใช้งาน คือโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ (Thailand Modernization CNS/ATM System : TMCS)  โดยยังคงเน้นดำเนินการตามยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของระบบจราจรทางอากาศ ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งระบบอุปกรณ์ทั่วทั้งประเทศแล้วเสร็จ และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนสำคัญของการถ่ายโอนระบบการปฏิบัติงานจากระบบควบคุมจราจรทางอากาศปัจจุบัน ไปสู่ระบบควบคุมจราจรทางอากาศระบบใหม่ ทั้งนี้คาดว่าจะมีการเปิดใช้งานระบบใหม่อย่างเต็มรูปแบบประมาณปี 2562

**********************
กองสื่อสารองค์กร
โทรศัพท์ : 02-285-9090 / 061-408-4488
โทรสาร  : 02-287-3798
Line ID : pr.aerothai
  • รองรับเที่ยวบินปีใหม่
  • รองรับเที่ยวบินปีใหม่
  • รองรับเที่ยวบินปีใหม่