• MOT Zero Tolerance "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย" 2
  • MOT Zero Tolerance "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย" 1
  • MOT Zero Tolerance "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย" 3
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อม นางสาวดวงตา สมิตสุวรรณ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (อำนวยการและงานสนับสนุน), นางธนิยา สุนทระศานติก ผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่), นายมาโนช สวัสดี นักวิชาการระดับผู้อำนวยการฝ่าย และ นายวัชระ ยาคุณ ผู้จัดการงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ เข้าร่วมพิธีประกาศเจตจำนงสุจริตในการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม (คค.) โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน กล่าวแสดงคำมั่นในการบริหารอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต MOT Zero Tolerance "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย" จัดขึ้นเพื่อประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร และสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้บุคลากรของกระทรวงคมนาคมมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการการต่อต้านทุจริต การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร โดยมีผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม ประมาณ 150 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ กระทรวงคมนาคม
วันที่: 
จันทร์, 4 กุมภาพันธ์ 2562