วันที่ 22 ธันวาคม 2561
นางสุธิรา สัตย์ถาวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดงานบริหารทั่วไป บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย
นางสาววิลาวัลย์ ศศิตราภรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปอาวุโส เข้าร่วมกิจกรรมของ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม ซึ่งจัดกิจกรรมที่ 1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับฐานความคิดสร้างค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมบุคลากรกระทรวงคมนาคม ภายใต้โครงการปรับฐานความคิดของบุคลากรสร้างค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต ขึ้นในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2561 เพื่อปรับฐานความคิดของบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีในการไม่ยอมรับการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต ณ ไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
วันที่: 
เสาร์, 22 ธันวาคม 2561