มูลนิธิน่านฟ้าไทย เปิดรับสมัครเด็กพิการระดับประถมศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม) เข้ารับทุนการศึกษา ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท โดยผู้สมัครจะต้องเป็นเด็กพิการที่อยู่ในกลุ่มพิการ ๕ ประเภท ประกอบด้วย ๑) พิการทางการมองเห็น ๒) พิการทางการได้ยิน ๓) พิการทางร่างกายหรือสุขภาพ ๔) พิการทางสติปัญญา ๕) ออทิสติก และกำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา มีความประพฤติดี ขาดแคลน ทุนทรัพย์ในการศึกษา ซึ่งมูลนิธิฯ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม-๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘๐๐-๑๗.๐๐ น.
วันที่: 
จันทร์, 18 มีนาคม 2562