วันที่ 25 ธันวาคม 2561
นายวัชระ ยาคุณ ผู้จัดการงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย
นายนุสรณ์ สวันตรัจฉ์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม ภายใต้โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยมี นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม ภายใต้โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก พร้อม นางสาวอัมพร ชาติบุษยมาส ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้แทนกระทรวงต่าง ๆ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมการประชุม กระทรวงคมนาคมจัดการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม ภายใต้โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงคมนาคม สามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2561) มีระบบการทำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีกลไกที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงคมนาคมต่อการดำเนินงานในสายตาประชาชน โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ สร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร แม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดำเนินงาน แต่เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำให้เกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ณ อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม
วันที่: 
อังคาร, 25 ธันวาคม 2561