วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด มอบหมายผู้แทนให้ นายมาโนช สวัสดี นักวิชาการระดับผู้อำนวยการฝ่าย, นางสาวสุดารัตน์ ประชุมพันธ์ุ ผู้อำนวยการประจำสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ระดับผู้อำนวยการฝ่าย), นางพิมลวรรณ สถิตยุทธการ นักวิชาการระดับผู้อำนวยการกอง, นายวัชระ ยาคุณ ผู้จัดการงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ และ นางพรรณิภา อินทรครรชิต ผู้จัดการงานบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ครั้งที่ 1) ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ อาคารโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ คลองมหานาค กรุงเทพฯ
วันที่: 
ศุกร์, 16 พฤศจิกายน 2561