วันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2561
นายวัชระ ยาคุณ ผู้จัดการงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อม นางสุธิรา สัตย์ถาวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการงานบริหารทั่วไป, นายนุสรณ์ สวันตรัจฉ์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป, นางสาวพีรยา ปลูกเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปอาวุโส และ นางสาววิลาวัลย์ ศศิตราภรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปอาวุโส เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (ครั้งที่ 1) มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงคมนาคม สามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2561) มีระบบการทำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีกลไกที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงคมนาคมต่อการดำเนินงานในสายตาประชาชน โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ สร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร แม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดำเนินงาน แต่เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำให้เกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ณ โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
วันที่: 
พฤหัสบดี, 1 พฤศจิกายน 2561