• ภาพประกอบนโยบาย

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้ยึดแนวทางการกำกับดูแลที่ดี เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางในการถือปฏิบัติ รวมถึงเป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์กรและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส มีความน่าเชื่อถือ ทำให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารงาน อีกทั้งยังส่งผลต่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและยั่งยืนในอนาคต โดยได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

"บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด มุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการตามหลักการกำกับดูแลที่ดีตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่การบริการเดินอากาศและระบบการบินอย่างยั่งยืนรวมทั้งผลประโยชน์แห่งชาติ"