• ภาพประกอบนโยบาย
  • ภาพประกอบนโยบาย

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้ยึดแนวทางการกำกับดูแลที่ดี เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางในการถือปฏิบัติ รวมถึงเป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์กรและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส มีความน่าเชื่อถือ ทำให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารงาน อีกทั้งยังส่งผลต่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (SMART) ที่ดีและยั่งยืนในอนาคต โดยได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

"บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ยึดมั่นการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้บริการที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ตอบสนองความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม"