เลขที่ประกาศ: ปก/ทบ112-1/2561
วันที่ลงประกาศ:
03 เมษายน 2561
บริษัทฯ ขอแจ้งกำหนดการคัดเลือกในขั้นตอนต่อไป สำหรับตำแหน่ง นักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ ดังนี้
1. ประกาศผลการสอบข้อเขียน   ในวันที่ 18 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
2. ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน จะเข้ารับการทดสอบทักษะการพิมพ์ภาษาอังกฤษ (25คำ ต่อนาที) และการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ  วันที่ 23 เมษายน ถึง 4 พฤษภาคม 2561
3. ผู้ทีผ่านการทดสอบทักษะการพิมพ์ภาษาอังกฤษ และการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ จะเข้ารับการตรวจร่างกายและจิตวิทยาการบิน  วันที่ 22 พฤษภาคม ถึง 7 มิถุนายน 2561
4. ผู้ที่ผ่าน
การตรวจร่างกายและจิตวิทยาการบิน จะเข้ารับการสัมภาษณ์ภาษาไทย ภายในเดือน กรกฎาคม 2561