วิทยุการบิน ได้รับรางวัล IHS Jane's ATC Awards 2017

โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ ในประเภท Service Provision Award จากผลงาน “Air Traffic Flow Management (ATFM) Platform” ซึ่งจัดขึ้นในงาน  World ATM Congress 2017 ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560

สำหรับรางวัล IHS Jane's ATC Award เป็นรางวัลที่มอบให้แก่โครงการ/นวัตกรรม/เทคโนโลยีต่างๆ ในกิจการบินที่ยกระดับความปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรทางอากาศ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับผลงาน ATFM Platform ที่ได้รับรางวัลในสาขา Service Provision นั้น เป็นสาขาที่ช่วยยกระดับความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการห้วงอากาศ ซึ่งเป็นความร่วมมือของนวัตกร 18 คน จาก 3 สายงานของวิทยุการบินฯ ที่ร่วมประดิษฐ์คิดค้น ได้แก่ วิศวกรรม ปฏิบัติการ และสำนักงานนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์

สำหรับหน่วยงานที่เข้ารอบสุดท้ายด้วยกันอีก 3 หน่วยงาน คือ SAXFRA Cross-Border Free Route Airspace จาก Austro Control และ Slovenia Control, Data Comm Program จาก FAA และ Hanoi ATCC Complex จาก Vietnam  ATM Corporation

ทั้งนี้ คณะกรรมการตัดสินซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจาก Eurocontrol, SESAR JU, FAA, IATA, ICAO, IFATCA, และ Jane's Air Traffic Control