แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด


แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ของ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลให้เป็นที่พึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านในการตอบคำถามมา ณ ที่นี้

1. วัตถุประสงค์ในการเข้าใช้บริการจากเว็บไซต์ของ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

สามารถเลือกได้มากกว่า 1 คำตอบ

2. ความพึงพอใจในรูปแบบและข่าวสารที่นำเสนอ (การจัดหมวดหมู่นำเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์มีความครบถ้วน และเหมาะสม)

(ระดับคะแนน 1 = น้อยที่สุด   2 = น้อย   3= ปานกลาง   4=มาก  5=มากที่สุด)
น้อยที่สุดน้อยปานกลางมากมากที่สุด
1. การจัดหมวดหมู่นำเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์มีความครบถ้วนและเหมาะสม
2..รูปแบบ ขนาด และสีของตัวอักษรอ่านได้ง่าย เหมาะสม สวยงาม
3. การค้นหาข้อมูลง่าย สะดวก รวดเร็ว
4. ข้อมูลมีความทันสมัย
5. ข้อมูลมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ
6. ข้อมูลมีความครบถ้วน
7. ข้อมูลข่าวสารตรงตามความต้องการ
8. มีการพัฒนา ปรับปรุงการนำเสนอข้อมูลตลอดเวลา
9. ความพึงพอใจในภาพรวม

3. ข้อเสนอแนะ