เรื่อง : จ้างก่อสร้างอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรองจำนวน ๑ หลัง สำหรับสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศอิสระ (สถานี DVOR/DME) จังหวัดระยอง
วันที่ประกาศผล
12 มิถุนายน 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนดและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • 1.บริษัท เอสบี อิเล็คทริค จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,654,325.53
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • 2.บริษัท เบญญะพาณิชย์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 2,023,867.52
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • 1.บริษัท เบญญะพาณิชย์ จำกัด
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนด แต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • 1.บริษัท เอสบี อิเล็คทริค จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,654,325.53
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนดและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด