เรื่อง : ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๑ ชุด ณ หอบังคับการบินนครราชสีมา หอบังคับการบินบุรีรัมย์ และหอบังคับการบินร้อยเอ็ด
วันที่ประกาศผล
07 สิงหาคม 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอรายละเอียดและคุณสมบัติถูกต้องตรงตามที่ บวท.กำหนด