เรื่อง : จ้างปรับปรุงอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง (อาคาร DVOR) สำหรับสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ Gilde Slope ณ ท่าอากาศยานชุมพร
วันที่ประกาศผล
15 พฤษภาคม 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนดและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • 1.บริษัท ไทบ้าน พัฒนา จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 900,000.00
    เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • 1.บริษัท ไทบ้าน พัฒนา จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 900,000.00
    เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนดและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด