เรื่อง : ซื้อพร้อมติดตั้งระบบ File Alarm จำนวน ๓ ระบบ
วันที่ประกาศผล
05 สิงหาคม 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจาก บวท. มีความจำเป็นต้องปรับปรุงคุณลักษณะเฉพาะของระบบ Fire Alarm