เรื่อง : จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ NTP Server จำนวน 13 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศผล
03 กรกฎาคม 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 2,887,930.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและมีข้อเสนอถูกต้องครบถ้วน
 • บริษัท พีพลัส วิชั่นส์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 3,900,000.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและมีข้อเสนอถูกต้องครบถ้วน
 • บริษัท เทเลไซน์ (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 4,141,970.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและมีข้อเสนอถูกต้องครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท เวคเตอร์ อินโฟเทค (ประเทศไทย) จำกัด
  เหตุผล : มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนและยื่นเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 2,887,930.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและมีข้อเสนอถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด