เรื่อง : จ้างบริการสุขอนามัยภายในห้องน้ำชาย/หญิง ณ ที่ทำการบริษัทฯ ทุ่งมหาเมฆ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กส์ทรอนิกส์
วันที่ประกาศผล
09 กรกฎาคม 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจาก บวท. จะดำเนินการทบทวนรายละเอียดงานใหม่ให้ถูกต้องครบถ้วน