เรื่อง : จ้างสำรวจข้อมูลสิ่งกีดขวางการบิน จำนวน 14 สนามบิน
วันที่ประกาศผล
03 กรกฎาคม 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และเสนอราคาดีที่สุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • กรมแผนที่ทหาร เสนอราคาที่ (บาท) 3,433,416.00
    เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • กรมแผนที่ทหาร เสนอราคาที่ (บาท) 3,433,416.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาดีที่สุด