เรื่อง : จัดซื้อและติดตั้งระบบ NTP Server NETWORK TIME PROTOCOL (NTP) พร้อมการฝึกอบรม จำนวน ๑ ระบบ ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้ ๑. ระบบ NTP Server จำนวน ๒ ชุด ๒. อุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการระบบ NTP Server จำนวน ๑ ชุด
วันที่ประกาศผล
26 มิถุนายน 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจาก บวท. จำเป็นต้องปรับปรุงข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ เพื่อให้เหมาะสม จึงขอยกเลิกการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้