เรื่อง : จ้างบริการผู้สอบบัญชีสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สำหรับปีงบประมาณ 2564
วันที่ประกาศผล
25 มิถุนายน 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้มีคุณสมบัติและยื่นเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนด และเสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 3,540,000.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและยื่นเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 3,900,000.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและยื่นเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 3,250,000.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและยื่นเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 2,990,000.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและยื่นเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนด และเสนอราคาต่ำสุด