เรื่อง : เช่าวงจรสื่อสาร MPLS-A จำนวน 58 สถานี ระยะเวลา 1 ปี
วันที่ประกาศผล
23 มิถุนายน 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เสนอราคาที่ (บาท) 9,922,880.40
    เหตุผล : รายเดียว
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
  • ไม่มี
    เหตุผล : ไม่มี
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เสนอราคาที่ (บาท) 9,889,239.60
    เหตุผล : รายเดียว