เรื่อง : จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑. Computer Server พร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน ๒ ชุด ๒. Computer Workstation & LED Monitor ๒๔ นิ้ว พร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน ๑๐ ชุด
วันที่ประกาศผล
23 มิถุนายน 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดยื่นข้อเสนอถูกต้องครบถ้วน ตรงตามที่ บวท. กำหนด