เรื่อง : ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ (9 ชุด) ณ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี และหอบังคับการบินนครศร๊ธรรมราช
วันที่ประกาศผล
19 มิถุนายน 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เสนอรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค แอล คูลลิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาที่ (บาท) 696,000.00
  เหตุผล : เสนอรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จำกัด
  เหตุผล : เสนอรายละเอียดไม่ครบถ้วนถูกต้อง
 • บริษัท เฮงสูง จำกัด
  เหตุผล : เสนอรายละเอียดไม่ครบถ้วนถูกต้อง
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค แอล คูลลิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาที่ (บาท) 696,000.00
  เหตุผล : เสนอรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน