เรื่อง : ซื้อสิทธิ์เข้าใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcGIS จำนวน 5 สิทธิ์
วันที่ประกาศผล
18 มิถุนายน 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 948,467.26
    เหตุผล : รายเดียว
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
  • ไม่มี
    เหตุผล : รายเดียว
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 948,467.26
    เหตุผล : รายเดียว