เรื่อง : ก่อสร้างอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง สำหรับสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ Frangible of Glide Slope ของหอบังคับการบินอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศผล
29 พฤษภาคม 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
จำเป็นต้องปรับปรุงรายละเอียดและแบบรูปในส่วนของงานระบบไฟฟ้า