เรื่อง : ซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Electrical Monitor Management Center (EMMC) ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานส่วนภูมิภาค สถานีเครื่องช่วยเดินอากาศและสถานีเรดาร์
วันที่ประกาศผล
28 พฤษภาคม 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจาก บวท. มีความจำเป็นต้องปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ