เรื่อง : อุปกรณ์ GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) TIME SERVER จำนวน 4 ชุด
วันที่ประกาศผล
08 เมษายน 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
มีผู้ยื่นเสนอราคาที่เสนอคุณสมบัติถูกต้องตามที่บริษัทฯ กำหนดเพียงรายเดียว
อ้างอิงจากประกาศเรื่อง