เรื่อง : จัดซื้อระบบบริหารจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management : ATM) พร้อมติดตั้ง ณ หอบังคับการบินเบตง
วันที่ประกาศผล
31 มีนาคม 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เลื่อนระยะเวลาการจัดหาออกไป