เรื่อง : พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ รายการ (๒๖ ชุด) ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ และหอบังคับการบินลูกข่าย
วันที่ประกาศผล
27 มีนาคม 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เสนอรายละเอียดคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะเยาวงศ์สุวรรณ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาที่ (บาท) 1,800,000.00
    เหตุผล : เสนอรายละเอียดคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท เฮงสูง จำกัด
    เหตุผล : เสนอรายละเอียดคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะเยาวงศ์สุวรรณ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาที่ (บาท) 1,800,000.00
    เหตุผล : เสนอรายละเอียดคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน