เรื่อง : จ้างสำรวจข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์ตำแหน่งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ จำนวน ๑๓ สนามบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศผล
25 มีนาคม 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้เสนอราคาดีที่สุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการ กองทัพไทย เสนอราคาที่ (บาท) 3,388,155.00
    เหตุผล : เป็นราคาที่เหมาะสมซึ่งต่ำกว่างบประมาณ
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
  • ไม่มี
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการ กองทัพไทย เสนอราคาที่ (บาท) 3,388,155.00
    เหตุผล : เป็นราคาที่เหมาะสมซึ่งต่ำกว่างบประมาณ