เรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเติมเข้าในอากาศยาน ชนิด JET A-1 จำนวน 17 สถานี
วันที่ประกาศผล
17 มีนาคม 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ซ) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เสนอราคาที่ (บาท) 17,999,813.53
    เหตุผล : รายเดียว
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
  • ไม่มี
    เหตุผล : รายเดียว
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เสนอราคาที่ (บาท) 17,999,813.53
    เหตุผล : รายเดียว