เรื่อง : จัดซื้อโปรแกรม MET/CAL, MET/TEAM และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง
วันที่ประกาศผล
13 มีนาคม 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท พีซีที อินสตรูเมนท์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
    เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด
    เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท พีซีที อินสตรูเมนท์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 4,366,770.00
    เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด