เรื่อง : ก่อสร้างอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง สำหรับหอบังคับการบินนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศผล
25 กุมภาพันธ์ 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ