เรื่อง : ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ รายการ (๕๒ ชุด) ณ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ หอบังคับการบินตรัง และหอบังคับการบินนราธิวาส
วันที่ประกาศผล
13 กุมภาพันธ์ 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เสนอคุณสมบัติถูกต้องราคาตำ่สุด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท เอสที หาดใหญ่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 2,754,900.00
    เหตุผล : เสนอคุณสมบัติถูกต้องราคาตำ่สุด