เรื่อง : ประกวดราคาซื้อระบบช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME จำนวน ๖ ชุด พร้อมปรับปรุงตะแกรง Counterpoise และงานที่เกี่ยวข้อง ณ ท่าอากาศยานลำปาง เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และนราธิวาส และระบบช่วยการเดินอากาศ DME จำนวน ๓ ชุด พร้อมงานเสารองรับสายอากาศ และงาน ที่เกี่ยวข้อง ณ ท่าอากาศยานสุโขทัย ตาก และสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศปราจีนบุรี
วันที่ประกาศผล
29 มกราคม 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจากมีผู้เสนอรายละเอียดและคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนดเพียงรายเดียว บริษัทฯ จึงขอยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนี้