เรื่อง : จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Waterproof Membrane จำนวน ๙๖๓ ตารางเมตร ที่ดาดฟ้าอาคาร ATC COMPLEX (Support Building, Control Tower) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ประกาศผล
23 มกราคม 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ จึงขอยกเลิกการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้