เรื่อง : โครงการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เพื่อปรับปรุงระบบ/วิธีการประเมินผลระดับโครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจและแนวทางการปรับปรุงระบบงานและกระบวนการของบริษัทฯ
วันที่ประกาศผล
17 มกราคม 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพตามเอกสารการจ้างที่ปรึกษาที่ บวท. กำหนดไว้ ตามข้อ 5.1 ที่กำหนดไว้ว่า "...ผ่านเกณฑ์คะแนนด้านคุณภาพข้อเสนอด้านเทคนิคได้คะแนนรวมรวมไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน..."