เรื่อง : ซื้ออุปกรณ์หูฟัง Headset ยี่ห้อ Plantronics จำนวน 110 ea.
วันที่ประกาศผล
02 มกราคม 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้เสนอที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์เพียงรายเดียว และเป็นราคาที่ดีที่สุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท ซิสเท็ม 2000 จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 839,201.00
    เหตุผล : เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์เพียงรายเดียว
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท ซิสเท็ม 2000 จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 798,113.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอเพียงรายเดียว และเป็นราคาที่ดีที่สุด