เรื่อง : จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๓ คัน เพื่อให้บริการในเขตพื้นที่การบิน (Airside) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะเวลาการจ้าง ๔ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศผล
03 ธันวาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท ๔ เอ็ม เมเนจเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 7,012,800.00
    เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
  • บริษัท สปีดี้ แพคเก็จเอ็กซ์เพรส จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 10,078,560.00
    เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท ๔ เอ็ม เมเนจเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 7,012,800.00
    เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด