เรื่อง : จ้างปรับปรุงอาคารหอบังคับการบินอุดรธานี ณ ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศผล
26 พฤศจิกายน 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.พงษ์นิกรณ์ก่อสร้าง เสนอราคาที่ (บาท) 820,000.00
    เหตุผล : เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.พงษ์นิกรณ์ก่อสร้าง เสนอราคาที่ (บาท) 820,000.00
    เหตุผล : เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว