เรื่อง : ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ (๘ ชุด) ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก
วันที่ประกาศผล
11 พฤศจิกายน 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เสนอรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน และราคาตำ่สดุ
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • หจก. สยาม คอมแอร์ แอนด์เซอร์วิส เสนอราคาที่ (บาท) 279,900.00
  เหตุผล : เสนอรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน
 • หจก. เอ็น พี ซัพพลาย แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ เสนอราคาที่ (บาท) 438,000.00
  เหตุผล : เสนอรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน
 • . หจก. เฟิร์สแอร์ 2017 เสนอราคาที่ (บาท) 487,500.00
  เหตุผล : เสนอรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน
 • หจก. พะเยาวงศ์สุวรรณ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาที่ (บาท) 499,200.00
  เหตุผล : เสนอรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน
 • หจก. เค แอล คูลลิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาที่ (บาท) 639,600.00
  เหตุผล : เสนอรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • ร้านพิชัย แอร์ เซอร์วิส
  เหตุผล : เป็นยุคคลธรรมดา
 • บริษัท ซี เจ ซี กรุ๊ป จำกัด
  เหตุผล : รายละเอียดไม่ถูกต้องครบถ้วน
 • บริษัท เฮงสูง จำกัด
  เหตุผล : รายละเอียดไม่ถูกต้องครบถ้วน
 • หจก. พิษณุโลก อาร์ พี เซอร์วิส
  เหตุผล : รายละเอียดไม่ถูกต้องครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • หจก. สยาม คอมแอร์ แอนด์เซอร์วิส เสนอราคาที่ (บาท) 279,900.00
  เหตุผล : เสนอรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน และราคาตำ่สดุ