เรื่อง : การตอบข้อซักถาม ในงานจ้างจัดทำเฟอร์นิเจอร์สำหรับบ้านพักพนักงาน ศช.บภ ๒. จำนวน ๑๕ รายการ พร้อมตู้เก็บอุปกรณ์ห้องครัวจำนวน ๑๒๐ ตู้ และจัดทำเฟอร์นิเจอร์สำหรับบ้านพักพนักงานหมุนเวียน ณ หอบังคับการบินเชียงราย หอบังคับการบินลำปาง และหอบังคับการบินแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศผล
07 พฤศจิกายน 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท เอี่ยมเฟอร์นิชิ่งและก่อสร้าง จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 11,475,000.00
  เหตุผล : ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้อง
 • บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 10,171,420.00
  เหตุผล : ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้อง
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท เอี่ยมเฟอร์นิชิ่งและก่อสร้าง จำกัด
  เหตุผล : ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 10,171,420.00
  เหตุผล : เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และเสนอราคาต่ำสุด